Home /  Blog /  Een eenvoudige gids voor leestekens in het Engels
Punctuation Marks in English

Leestekens zijn super belangrijk in het Engels en helpen ons praten en schrijven op een manier die zinvol is. Zelfs als je heel goed bent in het spreken van Engels, kan het lastig zijn om de leestekens correct te gebruiken. Er zijn veel regels en symbolen, en het is belangrijk om ze juist te gebruiken.

Als je moeite hebt met grammatica of leestekens, ben je niet alleen. Deze gids is er om je te helpen begrijpen hoe je leestekens kunt gebruiken, zodat je altijd precies kunt zeggen wat je bedoelt.

Waarom leestekens belangrijk zijn?

Leestekens gaan allemaal over ervoor zorgen dat mensen je begrijpen. Het juiste leesteken gebruiken kan veranderen hoe je boodschap klinkt en wat het betekent. Laten we eens kijken naar een eenvoudig voorbeeld:

 • Let’s eat grandpa. (Laten we opa eten.)
 • Let’s eat, grandpa. (Laten we, opa, eten.)

Zie je hoe slechts een kleine komma alles verandert? De eerste klinkt alsof je je opa wilt eten, en de tweede nodigt hem gewoon uit voor het eten.

Stel je voor dat je een hele lange zin leest zonder leestekens. Het zou verwarrend zijn, en je zou misschien niet weten waar je moet pauzeren of wat er gebeurt. Het gebruik van leestekens helpt ons om de verkeerde boodschap te voorkomen of anderen in verwarring te brengen.

Hier is een goed voorbeeld:

 • With great enthusiasm and unwavering determination she embarked on a journey to explore her imagination’s secret landscapes fueled by the limitless possibilities that awaited her. (Met groot enthousiasme en onwankelbare vastberadenheid begon ze aan een reis om de geheime landschappen van haar verbeelding te verkennen gevoed door de onbeperkte mogelijkheden die op haar wachtten.)
 • With great enthusiasm and unwavering determination, she embarked on a journey to explore her imagination’s secret landscapes, fueled by the limitless possibilities that awaited her. (Met groot enthousiasme en onwankelbare vastberadenheid begon ze aan een reis om de geheime landschappen van haar verbeelding te verkennen, gevoed door de onbeperkte mogelijkheden die op haar wachtten.)

Laten we nu verder gaan en de betekenis en het gebruik van leestekens nader bekijken.

Wat is een leesteken?

Een leesteken is een symbool dat wordt gebruikt in het schrijven om de betekenis te verduidelijken en pauzes, grenzen en relaties tussen verschillende zinselementen aan te geven. Leestekens helpen bij het overbrengen van de bedoelde toon, structuur en vloeiendheid van geschreven taal. Ze spelen een cruciale rol bij het maken van geschreven communicatie duidelijk en effectief.

Hoeveel leestekens zijn er in het Engels?

Er zijn ongeveer 14 leestekens die veel worden gebruikt in het Engels. Hier is de lijst van leestekens waar we het over hebben:

 • Punt (.)
 • Komma (,)
 • Aanhalingstekens (” ” of ‘ ‘)
 • Vraagteken (?)
 • Uitroepteken (!)
 • Apostrof (‘)
 • Dubbele punt (:)
 • Puntkomma (;)
 • Koppelteken (-)
 • Gedachtestreepje (— of –)
 • Haakjes (())
 • Haken ([])
 • Ellips (…)
 • Asterisken (*)

Nu je de basis kent, laten we elk van de bovenstaande soorten leestekens nader bekijken om ze beter te begrijpen.

Gebruik van leestekens

Het belang van leestekens in schriftelijke communicatie kan niet worden overschat, omdat het zorgt voor duidelijkheid, samenhang en de nauwkeurige overdracht van betekenis, waardoor de effectiviteit van de overgebrachte boodschap wordt verbeterd. Hieronder vind je een beknopt overzicht van het gebruik van enkele veelvoorkomende leestekens, inclusief voorbeelden van leestekengebruik:

1. Punt (.) – Het einde van de zin

De punt is als de baas van alle leestekens in de Engelse taal. Het wordt voornamelijk gebruikt om het einde van zinnen aan te geven, maar het heeft ook andere taken.

Gebruik van punten voor puntkomma’s:

We zetten een punt aan het einde van een zin die een verklaring doet of bij het schrijven van een indirecte vraag. Een indirecte vraag is als je iemand iets vraagt zonder direct met hen te praten. Bijvoorbeeld:

 • I brushed my teeth before leaving the house this morning. (Ik poetste mijn tanden voordat ik vanochtend het huis verliet.)
 • We had a great time at Kate’s birthday party last weekend. (We hadden een geweldige tijd op het verjaardagsfeestje van Kate afgelopen weekend.)

Gebruik van punten voor afkortingen:

Punten worden ook gebruikt om woorden of namen in te korten. Dit omvat het afkorten van titels, zoals Dr. voor doctor, of het gebruik van initialen. Bij het praten over meerdere mensen kun je een “s” toevoegen voor de punt. Bijvoorbeeld: Drs. Holt en Robinson. Punten worden ook gebruikt bij het afkorten van locaties, zoals de V.S.

Het afkorten van organisatietitels kan lastig zijn. Als je de naam van de organisatie uitspreekt als een woord, is geen punt nodig. Bijvoorbeeld, NASA heeft geen punten nodig. Maar voor Washington, D.C. gebruiken we punten omdat we de letters uitspreken.

Wat betreft datums en tijden worden punten gebruikt na elke letter in kleine letters. Bijvoorbeeld, 9 uur wordt geschreven als 9:00 uur. Dagen en maanden worden meestal niet afgekort in formele geschriften, maar in snelle notities zou je een punt gebruiken. Bijvoorbeeld: ma. 25 feb.

Voorbeelden van punten in actie:

 • Mrs. Mitchell made us lunch on our road trip. (Mevr. Mitchell maakte lunch voor ons tijdens onze roadtrip.)
 • I have an appointment with Dr. Mike on Thursday morning. (Ik heb een afspraak met Dr. Mike op donderdagochtend.)
 • He wakes up at 5:30 a.m. every morning to watch the sunrise. (Hij wordt elke ochtend om 5:30 uur wakker om de zonsopgang te bekijken.)

2. Komma (,) – De snelle pauze

Komma’s zijn als het kleine neefje van de punt en hebben verschillende toepassingen. Ze kunnen verwarrend zijn, zelfs voor moedertaalsprekers van het Engels.

Gebruik van komma’s:

Komma’s geven een korte pauze aan, geen volledige stop. Ze worden gebruikt:

 • Tussen bijvoeglijke naamwoorden.
 • Wanneer een zin begint met een afhankelijke clausule.
 • In samengestelde zinnen met meer dan één hoofdidee.
 • In een reeks of lijst van items.
 • Na overgangswoorden.
 • Om bepaalde zinnen op te nemen.
 • Na korte uitroepen.
 • Bij aanhalingstekens in dialoog.

Bij datums en tijden worden komma’s gebruikt voor duidelijkheid. Bijvoorbeeld, in een zin zou je schrijven: “I was born on Monday, July 10, 1995.” (Ik ben geboren op maandag 10 juli 1995.)

Komma’s met bijvoeglijke naamwoorden en bijvoeglijke naamwoordzinnen

Komma’s zijn handig als je dingen beschrijft met meer dan één bijvoeglijk naamwoord. Er zijn twee soorten: coördinerende bijvoeglijke naamwoorden en cumulatieve bijvoeglijke naamwoorden.

 • Coördinerende bijvoeglijke naamwoorden: Gebruik komma’s wanneer de bijvoeglijke naamwoorden iets onafhankelijk beschrijven, zoals “The large, menacing dog.” (De grote, dreigende hond.)
 • Cumulatieve bijvoeglijke naamwoorden: Gebruik geen komma’s wanneer bijvoeglijke naamwoorden op elkaar voortbouwen, zoals “Only three weak fence posts.” (Slechts drie zwakke hekpalen.)

Je kunt controleren door “en” tussen hen toe te voegen. Als het werkt, gebruik dan komma’s. Zo niet, sla ze dan over.

Voorbeeld:

 • Coördinerend: The large and menacing dog. (De grote en dreigende hond.)
 • Cumulatief: Only three and weak fence posts. (Slechts drie en zwakke hekpalen.)

Of probeer ze om te draaien. Als het nog steeds zinvol is, zijn komma’s oké.

Voorbeeld:

 • Coördinerend: The menacing, large dog. (De dreigende, grote hond.)
 • Cumulatief: Only weak three fence posts. (Slechts zwakke drie hekpalen.)

Komma’s in samengestelde en complexe zinnen

 • Samengestelde zinnen:

Gebruik komma’s om onafhankelijke clausules (volledige zinnen) te scheiden. Voeg een voegwoord toe zoals “maar” na de komma.

Onjuist: I did finish my report I haven’t handed it in yet. (Ik heb mijn verslag afgemaakt Ik heb het nog niet ingeleverd.)

Correct: I did finish my report, but I haven’t handed it in yet. (Ik heb mijn verslag afgemaakt, maar ik heb het nog niet ingeleverd.)

 • Complexe zinnen:

Gebruik komma’s na afhankelijke clausules aan het begin van zinnen.

Voorbeeld: If you’ve found the page, please continue reading from there. (Als je de pagina hebt gevonden, lees dan verder vanaf daar.)

Komma’s voor lijsten

 • Gebruik komma’s om items in een reeks of lijst te scheiden.
 • De Oxford-komma is optioneel (voor “en” bij het laatste item): “I ordered pizza, Fanta, and fries.” (Ik heb pizza, Fanta en frietjes besteld.)

Andere gebruiken van komma’s: absolute zinnen, citaten, overgangswoorden & interjecties

 • Absolute zinnen:

Gebruik komma’s om onvolledige zinsfragmenten diepte toe te voegen, af te zonderen.

Voorbeeld: The tower, which stuck out like a sore thumb, stood 20 stories above the rest. (De toren, die eruit stak als een pijnlijke duim, stond 20 verdiepingen boven de rest.)

 • Overgangswoorden:

Voeg komma’s toe na overgangswoorden aan het begin van zinnen.

Voorbeeld: Therefore, the solution is to design more applications. (Daarom is de oplossing om meer toepassingen te ontwerpen.)

 • Citaten en dialoog:

Komma’s gaan voor en na citaten in dialoog.

Voorbeeld: Mary said, “I’m not going in that terrifying hospital.” (Mary zei: “Ik ga niet naar dat angstaanjagende ziekenhuis.”)

 • Interjecties en directe aanspraak:

Komma’s gaan voor korte interjecties aan het begin van zinnen.

Voorbeeld: Yes, I have a pencil in my pocket that you can use. (Ja, ik heb een potlood in mijn zak dat je kunt gebruiken.)

3. Aanhalingstekens (“”) – Eenvoudige indicatoren van spreken, citaten & titels

Aanhalingstekens zijn eenvoudig en hebben drie hoofdgebruiken: voor dialoog, voor het citeren van tekst en voor het aangeven van titels.

Dialoog:

 • Bij het insluiten van gesproken woorden: “Let’s go out to eat some pizza tonight,” Alice suggested. (“Laten we vanavond pizza gaan eten,” stelde Alice voor.)

Citeren van tekst:

 • Bij verwijzing naar bronnen of regels: In a Works Cited Page: Smith, Jordan. “The Curious Case of Cats.” (In een bibliografie: Smith, Jordan. “De nieuwsgierige zaak van katten.”)

Titels:

 • Voor titels van bepaalde dingen: “The Simpsons” is a long-running TV series. (“The Simpsons” is een langlopende tv-serie.)

In informele taal geven ze sarcasme aan of benadrukken ze een verborgen betekenis.

4. Vraagteken (?) – Vragen aanduiden

Vraagtekens zijn gereserveerd voor vragen, zowel volledige zinnen als fragmenten.

Voorbeeld: “Did you complete your assignment yet?” (“Heb je je opdracht al af?”)

5. Uitroepteken (!) – Uiting van opwinding of sterke emotie

Gebruikt voor uitroepende zinnen die opwinding overbrengen.

Voorbeeld: “I’m so happy you are coming to visit us soon!” (“Ik ben zo blij dat je ons binnenkort komt bezoeken!”)

6. Apostrofen (‘) – Jaren inkorten, bezit aanduiden & samentrekkingen

Apostrofen hebben drie hoofddoeleinden: het tonen van bezit, het inkorten van jaren en het vormen van samentrekkingen.

Samentrekkingen:

 • In informele taal, zoals “don’t” voor “do not.”

Bezit:

 • Tussen een zelfstandig naamwoord/voornaamwoord en “s”: Mary’s auto, James’ auto (als het woord eindigt op “s”).

Inkorten van jaren:

 • Voor decennia, zoals de jaren ’80.

Wees voorzichtig met meervouden; vermijd onnodige apostrofen: “The Smiths” niet “The Smith’s.”

7. Dubbele Punten (:) – Verbinden van zinnen en zanduiden van lijsten of uitleg

Dubbele punten verbinden zinnen, signaleren lijsten of uitleg na een onafhankelijke clausule.

Lijsten:

 • There are four countries on my bucket list: England, France, Spain, and Thailand. (Op mijn bucketlist staan vier landen: Engeland, Frankrijk, Spanje en Thailand.)

Uitleg:

 • A dolphin isn’t a fish: it’s a warm-blooded mammal. (Een dolfijn is geen vis: het is een warmbloedig zoogdier.)

Extra gebruik:

 • Na begroetingen in brieven/emails, in scripts voor dialoog, tussen uren en minuten in tijd (16:00 uur), in filmtitels/TV-showtitels (Star Trek: The Next Generation), in bibliografieën (New York, NY: Bantams Books) en bij Bijbelverwijzingen (Johannes 3:16).

8. Puntkomma’s (;) – Verbinden van onafhankelijke clausules en lijsten

Puntkomma’s lijken op een punt boven een komma en hebben twee hoofddoelen: het verbinden van onafhankelijke clausules en het verduidelijken van lijsten.

Verbinden van onafhankelijke clausules:

 • Gebruikt tussen twee onafhankelijke clausules zonder voegwoord: “My friend just had a baby girl; I hope to visit her very soon.” (Mijn vriendin heeft net een baby meisje gekregen; ik hoop haar binnenkort te bezoeken.)

In lijsten:

 • Gebruikt wanneer lijstitems komma’s bevatten voor duidelijkheid: “My favorite cities to visit are Vancouver, British Columbia; Regina, Saskatchewan; and Halifax, Nova Scotia.” (Mijn favoriete steden om te bezoeken zijn Vancouver, Brits-Columbia; Regina, Saskatchewan; en Halifax, Nova Scotia.)

9. Koppeltekens (-) en gedachtestreepjes (– en —) – Verschillende toepassingen onderscheiden

Koppeltekens en gedachtestreepjes hebben verschillende functies, waarbij koppeltekens woorden verbinden en gedachtestreepjes onderbrekingen aangeven.

Koppeltekens:

 • Verbinden woorden: self-employed (zelfstandige).
 • Vormen beschrijvende bijvoeglijke naamwoorden: the-year-old son (dejarige zoon).
 • Duiden getallen in woorden aan (21 tot 99): fifty-four (vierenvijftig).
 • Vertegenwoordigen breuken: three-quarters (driekwart).
 • Tonen scores in spellen: They lost 25-3 (Ze verloren met 25-3).
 • In voorvoegsels: X-ray (X-stralen).

Gedachtestreepjes:

 • En streepje (–) geeft een bereik tussen getallen aan: 23–57.
 • Em-streepje (—) dient als vervanging voor dubbele punten, biedt nadruk: “My dad was always afraid of one thing—spiders.” (Mijn vader was altijd bang voor één ding—spinnen.)

10. Haakjes, krullen & parentheses ([ ], (), en { }) – Informatie insluiten

Deze symbolen sluiten informatie of aanvullende details in, waarbij haakjes verschillende functies vervullen.

Haakjes:

 • Vierkante haakjes worden gebruikt om aanvullende informatie in directe citaten op te nemen: “The enemies were caught, and [they] were imprisoned.” (De vijanden werden gevangen en [ze] werden opgesloten.)

Krullen:

 • Golvende haakjes worden voornamelijk gebruikt in wiskundige vergelijkingen of bladmuziek.

Parentheses:

 • Haakjes worden gebruikt om telefoonnummers, netnummers en tijdzones in datums en tijden aan te geven: (555) 555-5555, 16:00 uur (PST).

11. Ellipses (…) – Duiden op doorgaande gedachten

Ellipses, drie opeenvolgende punten, geven een doorgaande gedachte of aarzeling aan in informele taal, vaak gebruikt in dialoog.

Voorbeeld:

 • “G. Washington once said, ‘…it’s much easier to prevent an enemy from posting themselves than it’s to dislodge them after they have got possession.'”(“G. Washington zei ooit: ‘…het is veel makkelijker om te voorkomen dat een vijand zich opstelt dan om ze te verjagen nadat ze bezit hebben genomen.'”)

12. Asterisken (*) – Aantekeningen, nadruk & censuur van vloekwoorden

Asterisken zijn veelzijdig en worden gebruikt voor voetnoten, nadruk, censuur en andere doeleinden.

Voorbeelden:

 • Markeer prestaties met smet: een afgezette president.
 • Vertegenwoordig vermenigvuldiging of herhaling in wiskundige vergelijkingen.
 • Censureer vloekwoorden: s**t.
 • Gebruik voor notities, voetnoten of correcties in formeel schrijven.
 • Duid de nadruk aan.

Maar wat als de zin meerdere leestekens tegelijk bevat? Laten we hieronder ontdekken!

Plaatsing van meer dan één leesteken in een zin

Het begrijpen van de juiste plaatsing van verschillende leestekens draagt bij aan helder en nauwkeurig schrijven. Hier zijn enkele richtlijnen om te volgen:

1. Punten en haakjes:

Punten gaan doorgaans buiten haakjes. Uitzondering: Bij gebruik als afkorting blijft de punt binnen de haakjes.

Voorbeeld: The information is presented in the article (see page 21 for details). (De informatie wordt gepresenteerd in het artikel (zie pagina 21 voor details))

2. Aanhalingstekens en punten/komma’s:

Aanhalingstekens gaan doorgaans buiten punten en komma’s.

Voorbeeld: “That is what Jill said.” (Dat is wat Jill zei.)

3. Afkortingspunten:

Afkortingspunten bewegen niet. Bij het beëindigen van een verklarende zin met een afkorting wordt slechts één punt gebruikt.

Voorbeeld: Have you seen the report from Dr. Parker, Ph.D.? (Heb je het rapport van Dr. Parker, Ph.D. gezien?)

4. Afkortingspunten met andere leestekens:

Bij het gebruik van een afkorting aan het einde van een zin met een ander leesteken komt de punt vóór het aanvullende leesteken.

Voorbeeld: Have you heard the iconic speech of Martin Luther King, Jr.? (Heb je de iconische toespraak van Martin Luther King, Jr. gehoord?)

Door de bovenstaande richtlijnen te volgen, kun je niet alleen de kwaliteit van je schrijven verbeteren, maar ook lezers betrekken en een positieve indruk achterlaten, waarbij je aandacht voor detail en taalvaardigheid laat zien. Zorg er dus voor dat je ze goed kent en consistent in je schrijven opneemt.

Aanpassing van leestekens aan verschillende schrijfstijlen

Het aanpassen van leestekens aan verschillende schrijfstijlen is essentieel voor effectieve communicatie. Verschillende genres en schrijfstijlen hebben vaak afwijkende conventies met betrekking tot het gebruik van leestekens. Hier lees je hoe je leestekens kunt aanpassen aan verschillende schrijfstijlen:

1. Formeel academisch schrijven:

 • Gebruik puntkomma’s om verschillende nauw verwante onafhankelijke clausules met elkaar te verbinden.
 • Gebruik dubbele punten om lijsten in te leiden of verdere uitleg te geven.
 • Beperk het gebruik van uitroeptekens en ellipsen, met de focus op een meer gemeten toon.

2. Creatief schrijven (fictie, poëzie):

 • Experimenteer met onconventionele leestekens om unieke stijlen of stemmingen over te brengen.
 • Omarm ellipsen voor dramatische pauzes of open uiteinden.
 • Varieer het gebruik van uitroeptekens en vraagtekens om emoties te versterken.

3. Journalistiek schrijven:

 • Geef prioriteit aan helderheid en beknoptheid met eenvoudige leestekens.
 • Gebruik em-dashes om de nadruk te leggen of een belangrijk punt te benadrukken.
 • Houd uitroeptekens en vraagtekens doelgericht, vermijd overmatig gebruik.

4. Zakelijk en professioneel schrijven:

 • Houd vast aan conventionele leestekens voor helderheid en professionaliteit.
 • Vermijd overmatig gebruik van uitroeptekens; kies voor een formelere toon.
 • Gebruik opsommingstekens voor duidelijke en georganiseerde lijsten.

5. Online inhoud en sociale media:

 • Omarm emoji’s en uitroeptekens om enthousiasme of emoties over te brengen.
 • Gebruik hashtags spaarzaam en passend, rekening houdend met het platform.
 • Maak gebruik van ellipsen en dashes voor een informele en gespreksgenoteerde toon.

6. Technisch schrijven:

 • Handhaaf precisie en helderheid met standaard leestekens.
 • Gebruik haakjes voor aanvullende informatie.
 • Minimaliseer het gebruik van uitroeptekens; vertrouw op feiten en gegevens.

7. Juridisch schrijven:

 • Houd strikt vast aan leestekenconventies voor juridische documenten.
 • Gebruik dubbele punten en puntkomma’s zorgvuldig om precisie te behouden.
 • Vermijd emotionele leestekens; geef de voorkeur aan een neutrale en formele toon.

8. E-mailcorrespondentie:

 • Pas leestekens aan op de formaliteit van de ontvanger en de context.
 • Gebruik uitroeptekens spaarzaam om enthousiasme of urgentie over te brengen.

Hoewel het aanpassen van leestekens aan verschillende stijlen cruciaal is, is het handhaven van consistentie binnen een stuk even belangrijk voor leesbaarheid. Overweeg altijd het publiek, het doel en de toon van je schrijven bij het maken van leestekenkeuzes.

Heb je meer hulp nodig met Engelse grammatica? Ons toegewijde team staat voor je klaar!

We begrijpen dat grammatica uitdagend kan zijn, vooral als je een Engels als tweede taal (ESL) student bent. Daarom bieden we een breed scala aan academische diensten om je te helpen je Engels te verbeteren. Dit omvat op maat gemaakte essay schrijven, redigeren, proeflezen en nog veel meer.

Of je nu worstelt met complexe grammaticaregels, begeleiding nodig hebt bij het schrijven van goed georganiseerde essays, of gewoon iemand zoekt om je werk te beoordelen en te verfijnen, wij hebben het voor je. Neem eenvoudig contact met ons op met de boodschap “Doe gewoon mijn huiswerk,” en wij zorgen ervoor dat je schrijven foutloos is in elke stijl.

Het beste gedeelte? Je kunt krijg hulp bij je essay via onze service, zelfs om 4 uur ‘s ochtends, omdat we 24/7 beschikbaar zijn!